OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pri poskytovaní našich Služieb prostredníctvom Webovej stránky www.fitsomnou.sk  dochádza k spracovaniu Vašich osobných údajov fyzickou osobou Erikou Krasnecovou IČO: 52 154 726, so
sídlom Hrnčiarska 194/68, 013 03 Varín, Slovenská republika, zapísaná v živnostnenskom registri č. 580 – 6449, vedenom Okresným úradom Žilina , DIČ: 1085972844, telefónne číslo: +421 902 069 504, email info@fitsomnou.sk . Prevádzkovateľ nie je platcom DPH.

V nasledujúci bodoch Vám  poskytneme všetky potrebné informácie v súlade s nariadením č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“), aby ste vedeli, akým spôsobom sú Vaše osobné údaje spracúvané. V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať.

Tieto pravidlá spracovania osobných údajov platia od 25.10.2020.


Aké údaje spracovávame a na aký účel

 

Registračné údaje. 

Vaša registrácia je nutná pre využívanieplatených služieb. Pri registrácii na webovej stránke www.fitsomnou.sk je potrebné vložiť Váš e-mail, vloženie e-mailu je aj zmluvnou požiadavkou. Doba uchovávania je po dobu, kým si Váš Užívateľský účet nezrušíte.

Údaje pri nákupe služby

Za účelom spracovania objednávky spracovávame Vaše meno a priezvisko, adresu, e-mail a voliteľnú položku – telefónne číslo. Poskytnutie povinných osobných údajov je zmluvnou požiadavkou a Vašou povinnosťou. Údaje sú potrebné na vystavenie faktúry. Ďalej spracovávame informácie o platbe Členského  V našom internetovom obchode nezadávate žiadne informácie, ktoré by sa priamo týkali práce s peniazmi na Vašich účtoch. Všetky formy platenia služieb cez internet sú realizované priamo na stránkach banky, ktorá nám poskytne jedine informáciu o úspešnosti či neúspešnosti platby a vaše meno, poprípade číslo účtu. Tieto údaje slúžia na to, aby sme vedeli platbu identifikovať, prípadne vrátiť. V žiadnom prípade nemáme prístup k Vašim prihlasovacím údajom, platbám, zostatkom na účte a pod.

Marketing. 

V prípade, že ste nám udelili Váš súhlas – prihlásenie k odberu , môžeme spracovávať Vaše osobné údaje aj za účelom marketingu, napríklad doručovať Vám newsletter alebo reklamné emaily o našich službách. Právnym základom je Váš súhlas. Môžete ho samozrejme kedykoľvek odvolať. Doba uchovávania je po dobu, kým tento súhlas neodvoláte.

 

S kým zdieľame Vaše osobné údaje

V niektorých obmedzených prípadoch vaše osobné údaje poskytujeme iným subjektom (príjemcom). Môže ísť o poskytnutie tretím stranám, ak je to dovolené alebo požadované právnymi predpismi, napríklad sprístupnenie štátnym orgánom v súlade s právnymi predpismi, v prípade našej právnej ochrany.

 

Ako Vaše osobné údaje chránime

Prijali sme primerané technické a organizačné opatrenia s cieľom zaistiť bezpečnosť Vašich osobných údajov a aby sme predišli ich zničeniu, strate, zmene, ich neoprávnenému poskytnutiu, a neoprávnenému prístupu k nim.

Prenos osobných údajov do tretích krajín

Vaše osobné údaje aktívne do tretích krajín mimo EÚ neprenášame. Niektorí partneri, s ktorými pri spracúvaní osobných údajov spolupracujeme, však takéto prenosy realizujú. Ide o prenos do USA. Osoby, ktorým v USA tieto údaje sprístupňujú, dodržiavajú podmienky US-EU Privacy Shield a tým poskytujú primeranú úroveň ochrany pre vaše osobné údaje.

Vaše práva

Podľa GDPR máte právo na prístup k osobným údajom, právo na ich vymazanie, opravu alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, právo na prenosnosť údajov, právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať a právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

Čo tieto práva znamenajú?

Právo na prístup

Máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje. Ak Vaše osobné údaje spracovávame, máte právo získať k nim prístup. Na požiadanie Vám teda poskytneme všetky informácie ohľadom spracovania Vašich osobných údajov.

Právo na opravu

Máte právo na to, aby sme opravili Vaše nesprávne osobné údaje a doplnili ich, ak sú neúplné, prípadne ak nastane zmena Vašich osobných údajov.

Právo na vymazanie

Vaše osobné údaje mažeme, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo ak odvoláte súhlas, na základe ktorého sme spracúvanie vykonávali. Toto právo však neplatí absolútne, pretože Vaše osobné údaje musíme spracovávať na základe účtovníctva.

Právo namietať proti spracúvaniu

Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré sa vykonáva (i) na právnom základe nevyhnutnosti na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme my alebo tretia strana, (ii) na účely profilovania, a (iii) na účely priameho marketingu.

Právo odvolať súhlas

Ak je spracúvanie založené na základe Vášho súhlasu, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Právo podať sťažnosť

Ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s GDPR, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, napríklad Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Cookies

Na našej webovej stránke používame cookies. Cookies sú bežnou súčasťou webových stránok.  Pokračovaním v používaní našej webovej stránky súhlasíte s ich používaním. Cookies nám pomáhajú zistiť, čo Vás na našej stránke najviac zaujíma a na základe toho môžeme zlepšovať jej obsah.

 

Upravené dňa 25.10.2020