Spracovávanie osobných údajov

Vaše osobné údaje, t.j. e-mailovú adresu spracúva fyzická osoba Erika Krasnecová, IČO 52 154 726 so sídlom Hrnčiarska 194/68, 013 03 Varín (ďalej len „Správca“) podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov. Za účelom odosielania newslettera a Vášho prístupu k  bezplatným e-bookom sú spracúvané tieto osobné údaje: e-mailová adresa. Tieto údaje budú Správcom spracovávané a uchovávané počas trvania účelu spracovania. Správca nemá úmysel poskytovať osobné údaje nikomu ďalšiemu ani do tretích krajín. Zákazník má právo získať od Správcu osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. Ďalej má právo prístupu k svojim osobným údajom spracovávaných Správcom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, a právo namietať proti spracovaniu.